Dr. Hemp Me® Slovensko

Podmienky a pravidlá

Dr. Hemp Me CBD Slovensko

Adresa: Obchodná 39, Slovenský Grob, Slovakia

Email: podpora@drhempme.com

Dr. Hemp Me nenesie žiadnu zodpovednosť za právne situácie špecifické pre danú krajinu ani neposkytuje právne poradenstvo Informujte sa o právnom stave vo vašej krajine, pretože nemôžeme zaručiť doručenie. Obráťte sa na miestne úrady, aby ste si overili, či môžeme do vašej krajiny zasielať.

Webové stránky Dr. Hemp Me sa skladajú z rôznych webových stránok prevádzkovaných drhempme.sk. Webové stránky drhempme.sk sú vám ponúkané pod podmienkou, že bez úprav akceptujete podmienky, ustanovenia a upozornenia tu obsiahnuté. Vaše používanie webovej lokality drhempme.sk predstavuje váš súhlas so všetkými týmito podmienkami, ustanoveniami a upozorneniami.

UPOZORNENIE

Dr. Hemp Me neposkytuje žiadnu lekársku pomoc. Všetok obsah nachádzajúci sa na webovej lokalite drhempme.sk bol vytvorený len na informačné účely. Obsah nie je určený na nahradenie odborného lekárskeho poradenstva, diagnostiky alebo liečby. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu sa vždy obráťte na svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Nikdy nezanedbávajte odborné lekárske poradenstvo ani neodkladajte jeho vyhľadanie kvôli niečomu, čo ste si prečítali na tejto webovej lokalite.

ÚPRAVA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA

Dr. Hemp Me si vyhradzuje právo meniť podmienky, ustanovenia a upozornenia, na základe ktorých je webová stránka drhempme.sk ponúkaná, vrátane, ale nielen, poplatkov spojených s používaním webovej stránky drhempme.sk.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Webové stránky Dr. Hemp Me môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky (ďalej len “prepojené stránky”). Prepojené stránky nie sú pod kontrolou drhempme.sk a drhempme.sk nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej stránky, vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek prepojenia obsiahnutého na prepojenej stránke, ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie prepojenej stránky. drhempme.sk nezodpovedá za webové vysielanie ani za žiadnu inú formu prenosu prijímanú z akejkoľvek prepojenej stránky. drhempme.sk vám tieto prepojenia poskytuje len pre pohodlie a zahrnutie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že drhempme.sk danú stránku schvaľuje alebo že je v akomkoľvek spojení s jej prevádzkovateľmi.

ŽIADNE NEZÁKONNÉ ALEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

Podmienkou používania webovej lokality drhempme.sk je, že zaručujete spoločnosti drhempme.sk, že nebudete používať webovú lokalitu drhempme.sk na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami a upozorneniami. Webové sídlo drhempme.sk nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, nadmerne zaťažovať alebo znehodnotiť webové sídlo drhempme.sk alebo zasahovať do používania a využívania webového sídla drhempme.sk inou stranou. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať akékoľvek materiály alebo informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je zámerne sprístupnený alebo poskytnutý prostredníctvom webovej stránky drhempme.sk.

POUŽÍVANIE KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

Webové stránky Dr. Hemp Me môžu obsahovať služby nástenky, chatové oblasti, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre a/alebo iné správy alebo komunikačné zariadenia určené na to, aby ste mohli komunikovať so širokou verejnosťou alebo so skupinou (spoločne nazývané “komunikačné služby”), pričom súhlasíte s tým, že budete používať komunikačné služby len na uverejňovanie, odosielanie a prijímanie správ a materiálov, ktoré sú správne a súvisia s konkrétnou komunikačnou službou. Ako príklad a nie ako obmedzenie súhlasíte s tým, že pri používaní komunikačnej služby nebudete:

 • nebudete hanobiť, zneužívať, obťažovať, prenasledovať, vyhrážať sa ani inak porušovať zákonné práva (napríklad práva na súkromie a publicitu) iných osôb. zverejňovať, posielať, nahrávať, distribuovať alebo šíriť akékoľvek nevhodné, vulgárne, hanlivé, porušujúce autorské práva, obscénne, neslušné alebo nezákonné témy, názvy, materiály alebo informácie.
 • Nahrávať súbory, ktoré obsahujú softvér alebo iný materiál chránený zákonmi o duševnom vlastníctve (alebo právami na súkromie a publicitu), pokiaľ nevlastníte alebo nekontrolujete práva na ne alebo ste nedostali všetky potrebné súhlasy.
 • Nahrávať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek iný podobný softvér alebo programy, ktoré môžu poškodiť činnosť cudzieho počítača.
 • Inzerovať alebo ponúkať predaj alebo kúpu akéhokoľvek tovaru alebo služieb na akýkoľvek obchodný účel, pokiaľ takáto komunikačná služba takéto správy výslovne nepovoľuje.
 • Vykonávať alebo posielať prieskumy, súťaže, pyramídové schémy alebo reťazové listy.
 • sťahovať akékoľvek súbory zverejnené iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo by ste mali vedieť, že sa nemôžu legálne šíriť takýmto spôsobom.
 • Falšovať alebo odstraňovať akékoľvek autorské atribúty, právne alebo iné náležité upozornenia alebo vlastnícke označenia alebo štítky pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iného materiálu obsiahnutého v nahranom súbore.
 • obmedzovať alebo brániť iným používateľom v používaní a využívaní komunikačných služieb.
 • porušovať akékoľvek pravidlá správania alebo iné usmernenia, ktoré sa môžu vzťahovať na konkrétnu komunikačnú službu.
 • Zbierať alebo inak zhromažďovať informácie o iných osobách vrátane e-mailových adries bez ich súhlasu.
 • Porušovať platné zákony alebo predpisy.

drhempme.sk nemá povinnosť monitorovať komunikačné služby. Spoločnosť drhempme.sk si však vyhradzuje právo prezerať materiály zverejnené v komunikačnej službe a odstraňovať akékoľvek materiály podľa vlastného uváženia.

drhempme.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup ku všetkým komunikačným službám, a to z akéhokoľvek dôvodu.

drhempme.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ak je to potrebné na splnenie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, právneho procesu alebo vládnej požiadavky, alebo upraviť, odmietnuť zverejnenie alebo odstrániť akékoľvek informácie alebo materiály, úplne alebo čiastočne, podľa vlastného uváženia.

Vždy buďte opatrní pri poskytovaní akýchkoľvek osobných údajov o sebe alebo svojich deťoch v akejkoľvek komunikačnej službe.

Spoločnosť drhempme.sk nekontroluje ani neschvaľuje obsah, správy alebo informácie nachádzajúce sa v akejkoľvek komunikačnej službe, a preto sa spoločnosť drhempme.sk výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s komunikačnými službami a akýmikoľvek činmi vyplývajúcimi z vašej účasti v akejkoľvek komunikačnej službe.

Manažéri a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami drhempme.sk a ich názory nemusia nevyhnutne odrážať názory drhempme.sk. Materiály nahrané do komunikačnej služby môžu podliehať zverejneným obmedzeniam používania, reprodukcie a/alebo šírenia. Ak si materiály stiahnete, ste zodpovední za dodržiavanie takýchto obmedzení.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ DRHEMPME.sk ALEBO UMIESTNENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE DRHEMPME.sk

Spoločnosť drhempme.sk si nerobí nárok na vlastníctvo materiálov, ktoré poskytnete spoločnosti drhempme.sk (vrátane spätnej väzby a návrhov) alebo ktoré zverejníte, nahráte, vložíte alebo predložíte na akejkoľvek webovej lokalite spoločnosti drhempme.sk alebo jej pridružených službách (ďalej len “príspevky”).

Umiestnením, nahraním, vložením, poskytnutím alebo odoslaním svojho príspevku však udeľujete spoločnosti drhempme.sk, jej pridruženým spoločnostiam a potrebným sublicenčným subjektom povolenie používať váš príspevok v súvislosti s prevádzkou ich internetových podnikov vrátane, bez obmedzenia, práv na: kopírovanie, distribúciu, prenos, verejné zobrazovanie, verejné predvádzanie, reprodukciu, úpravu, preklad a preformátovanie vášho príspevku; a na zverejnenie vášho mena v súvislosti s vaším príspevkom.

V súvislosti s používaním vášho príspevku nebude vyplatená žiadna kompenzácia, ako je stanovené v tomto dokumente. drhempme.sk nie je povinný zverejniť alebo použiť akýkoľvek príspevok, ktorý môžete poskytnúť, a môže kedykoľvek odstrániť akýkoľvek príspevok podľa vlastného uváženia.

Uverejnením, nahraním, vložením, poskytnutím alebo odoslaním svojho Príspevku zaručujete a vyhlasujete, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva k svojmu Príspevku, ako je opísané v tejto časti, vrátane, bez obmedzenia, všetkých práv potrebných na poskytnutie, uverejnenie, nahranie, vloženie alebo odoslanie Príspevku.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY UVEDENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE DRHEMPME.sk ALEBO PRÍSTUPNÉ CESTOU TEJTO STRÁNKY MOŽNO BUDÚ OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMÁCIE NA TÝCHTO STRÁNKACH SA PRAVIDELNE MENIA. DRHEMPME.sk A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MAJÚ MOŽNOSŤ VYKONÁVAŤ ÚPRAVY A/ALEBO ZMENY NA WEBOVEJ STRÁNKE DRHEMPME.sk Kedykoľvek.

NA RADY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY DRHEMPME.sk BY STE SA NEMALI SPOLIEHAŤ PRI OSOBNÝCH, LEKÁRSKYCH, PRÁVNYCH ALEBO FINANČNÝCH ROZHODNUTIACH A MALI BY STE SA PORADIŤ S PRÍSLUŠNÝM ODBORNÍKOM O KONKRÉTNYCH RADÁCH PRISPÔSOBENÝCH VAŠEJ SITUÁCII, DRHEMPME. sk ani jej dodávatelia neposkytujú žiadne vyhlásenia o vhodnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, včasnosti a presnosti informácií, softvéru, produktov, služieb a grafických materiálov uvedených na webovej stránke DRHEMPME.sk na akýkoľvek účel.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SÚ VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA POSKYTOVANÉ “TAK, AKO SÚ”, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. DRHEMPME.sk A/ICH DODÁVATELIA VYMAZUJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACEJ GRAFIKY, VČETNE VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TITULU A NEPORUŠOVANIA.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA V ŽIADNOM PRÍPADE DRHEMPME. ie ANI JEJICH DODÁVATELIA NESÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, VČETNE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKODY ZA STRATU POUŽITIA, DÁT ALEBO ZISKOV, VZNIKLÉ V PRÍPADE POUŽITIA ALEBO V AKEJKOĽVEK SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO VYKONÁVANÍM DRHEMPME. ie, s oneskorením alebo neschopnosťou používať webové stránky DRHEMPME.sk alebo súvisiace služby, POSKYTOVANÍM ALEBO NEPOSKYTOVANÍM SLUŽIEB, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACU GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY DRHEMPME.sk, ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNK DRHEMPME.sk, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ DRHEMPME.sk ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEJ DODÁVATEĽOV BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ VZNIKU ŠKODY.

KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK NIE STE SPOKOJNÍ S AKOUKOĽVEK ČASŤOU WEBOVEJ STRÁNKY DRHEMPME.sk ALEBO S AKÝMIKOĽVEK TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU DRHEMPME.sk.

UKONČENIE/OBMEDZENIE PRÍSTUPU

Drhempme.sk si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup na webové stránky drhempme.sk a súvisiace služby alebo ich časti.

VŠEOBECNÉ

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa táto zmluva riadi slovenskými zákonmi a týmto súhlasíte s výlučnou jurisdikciou a príslušnosťou súdov vo všetkých sporoch vyplývajúcich z používania webovej lokality drhempme.sk alebo s ňou súvisiacich.
Používanie webových stránok drhempme.sk nie je povolené v žiadnej jurisdikcii, ktorá neuplatňuje všetky ustanovenia týchto podmienok, vrátane tohto odseku.

Súhlasíte s tým, že medzi vami a drhempme.sk neexistuje žiadny vzťah spoločného podniku, partnerstva, zamestnania alebo zastúpenia v dôsledku tejto zmluvy alebo používania webovej lokality drhempme.sk. Plnenie tejto zmluvy zo strany drhempme.sk podlieha platným zákonom a právnym procesom a nič obsiahnuté v tejto zmluve nie je na úkor drhempme. ie na splnenie vládnych, súdnych a zákonných požiadaviek alebo požiadaviek týkajúcich sa vášho používania webovej lokality drhempme.sk alebo informácií poskytnutých alebo zhromaždených spoločnosťou drhempme.sk v súvislosti s takýmto používaním.

Ak sa akákoľvek časť tejto zmluvy určí ako neplatná alebo nevymáhateľná podľa platných právnych predpisov, vrátane, ale nie výlučne, odmietnutia záruky a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vymáhateľným ustanovením, ktoré sa najviac približuje zámeru pôvodného ustanovenia, a zvyšok zmluvy zostane v platnosti.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi používateľom a drhempme.sk v súvislosti s webovou stránkou drhempme.sk a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a drhempme.sk v súvislosti s webovou stránkou drhempme.sk.

Tlačená verzia tejto zmluvy a akéhokoľvek oznámenia vydaného v elektronickej forme je prípustná v súdnych alebo správnych konaniach založených na tejto zmluve alebo s ňou súvisiacich v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme.

Výslovným želaním zmluvných strán je, aby táto dohoda a všetky súvisiace dokumenty boli vyhotovené v anglickom jazyku.

UPOZORNENIA NA AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Celý obsah webovej stránky drhempme.sk je chránený autorskými právami © drhempme.sk a/alebo jej dodávateľov. Všetky práva sú vyhradené.

OBCHODNÉ ZNAČKY
Názvy skutočných spoločností a produktov, ktoré sú tu uvedené, môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

PARTNERSKÉ PODMIENKY
TIETO PARTNERSKÉ PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA DR. HEMP ME WEBOVÉ STRÁNKY (HTTPS://drhempme.sk/) A NA VŠETKY SÚVISIACE STRÁNKY, APLIKÁCIE, SLUŽBY A NA VŠETKY PRODUKTY, PONUKY, DODÁVKY A NÁSTROJE SLUŽIEB BEZ OHĽADU NA TO, AKO SA K NIEČEMU Z TOHO PRÍSTUPUJETE ALEBO AKO TO POUŽÍVATE.

1. HEMP ME SI VYHRADZUJE PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA ODMIETNUŤ ĎALŠÍ ALEBO POKRAČUJÚCI PRÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY AKÉMUKOĽVEK NÁVŠTEVNÍKOVI, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVATEĽA, KTORÝ PORUŠIL AKÝKOĽVEK ASPEKT TÝCHTO PODMIENOK.

2. Všetky odkazy na “Dr. Hemp Me” sa vzťahujú na obchod Dr. Hemp Me, jeho personál, zamestnancov, subdodávateľov, agentov a zástupcov. Používatelia obchodu Dr. Hemp Me sú povinní, ako podmienku ďalšieho používania webovej stránky, dodržiavať pravidlá uvedené nižšie.

Tieto podmienky obsahujú veľmi dôležité informácie týkajúce sa nášho partnerského programu a vášho používania tejto platformy. Keď sa zapojíte do nášho partnerského programu, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nie ste oprávnení využívať našu webovú lokalitu alebo služby a nemôžete nakupovať naše produkty.

ELIGIBILITA
Ak sa chcete stať partnerom, výslovne zaručujete, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a že používanie našich produktov alebo služieb je v mieste vášho bydliska alebo v mieste ich určenia legálne. Je vašou výhradnou zodpovednosťou zabezpečiť splnenie tejto požiadavky. Nenesieme voči vám zodpovednosť za akékoľvek porušenie ustanovenia tejto zmluvy alebo porušenie platných zákonov na vašom území v dôsledku vášho používania tejto služby.

POVINNOSTI POBOČKY
Beriete na vedomie, že existujú určité pravidlá, ktoré musíte neustále dodržiavať, aby ste zostali v našom partnerskom programe. Podľa nášho vlastného uváženia môžeme vašu žiadosť zrušiť, ak zistíme, že vaša stránka nie je vhodná pre náš program. Vašu žiadosť môžeme zrušiť aj vtedy, ak porušíte akékoľvek podmienky uvedené v tomto dokumente. Beriete na vedomie, že musíte byť človekom. Účty registrované pomocou “botov” alebo iných automatizovaných metód nie sú povolené. Vašu žiadosť môžeme zrušiť aj vtedy, ak:

– propaguje sexuálne explicitné materiály
– Propaguje násilie
– Propaguje diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku
– propaguje nezákonné činnosti
– obsahuje akékoľvek materiály, ktoré porušujú alebo pomáhajú iným porušovať autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva alebo porušujú zákon
– je akýmkoľvek iným spôsobom nezákonný, škodlivý, ohrozujúci, hanlivý, obscénny, obťažujúci alebo rasovo, etnicky či inak nevhodný pre nás podľa nášho vlastného uváženia.
– Obsahuje softvér na stiahnutie, ktorý potenciálne umožňuje odklonenie provízie od iných partnerov v našom programe.

V žiadnom prípade by ste nemali vytvárať webové stránky alebo platformu, ktorú prevádzkujete, výslovne alebo implicitne spôsobom, ktorý konkuruje, vyzerá ako webová stránka spoločnosti Dr. Hemp Me alebo ju akokoľvek reprezentuje, ani navrhovať svoje webové stránky spôsobom, ktorý vedie zákazníkov k presvedčeniu, že ste spoločnosť Dr. Hemp Me alebo iný pridružený podnik. Takéto aktivity prísne odsudzujeme, pretože sa domnievame, že ide o skresľovanie našej platformy.

Ako člen partnerského programu Dr Hemp Me budete mať k dispozícii oblasť Affiliate dashboard, kde budete môcť získať partnerskú adresu URL pre naše rôzne produkty.

Podľa nášho výhradného uváženia môžeme kedykoľvek skontrolovať vaše umiestnenie a schváliť použitie vašich odkazov a kódov a požadovať, aby ste zmenili umiestnenie alebo použitie tak, aby bolo v súlade s usmerneniami, ktoré vám boli poskytnuté. Beriete na vedomie, že za údržbu a aktualizáciu vašej stránky budete zodpovední vy. Môžeme monitorovať vašu lokalitu, ak to považujeme za potrebné, aby sme sa uistili, že je aktuálna, a upozorniť vás na akékoľvek zmeny, ktoré by podľa nášho názoru mohli zlepšiť váš výkon.

Je len vašou zodpovednosťou dodržiavať všetky platné zákony o duševnom vlastníctve a iné zákony, ktoré sa týkajú vašej stránky. Na použitie materiálu chráneného autorskými právami akejkoľvek osoby, či už ide o písomný materiál, obrázok alebo iné dielo chránené autorskými právami, musíte mať výslovné povolenie.
Nebudeme voči vám niesť zodpovednosť (a vy budete niesť výhradnú zodpovednosť) za vaše použitie materiálu inej osoby chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva v rozpore so zákonom alebo akýmikoľvek právami tretích strán.

INZERCIA

Nesmiete používať žiadnu platenú platformu tretej strany ani žiadny podobný druh reklamy na súvisiace kľúčové slová spoločnosti Dr. Hemp Me, okrem iného vrátane názvu značky Dr. Hemp Me, názvov produktov alebo pojmov v službe Paid per Media v službe Google Adwords.

DR. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI HEMP ME

Máme právo kedykoľvek monitorovať vašu stránku, aby sme zistili, či dodržiavate podmienky tejto zmluvy. Môžeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách na vašej stránke, ktoré by sa podľa nášho názoru mali vykonať, alebo sa uistiť, že vaše odkazy na našu stránku sú vhodné, a ďalej vás informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by sa podľa nášho názoru mali vykonať. Ak na svojej stránke nevykonáte zmeny, ktoré považujeme za potrebné, vyhradzujeme si právo ukončiť vašu účasť v partnerskom programe Dr. Hemp Me.

Spoločnosť Dr Hemp Me si vyhradzuje právo okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť túto zmluvu a vašu účasť v partnerskom programe Dr Hemp Me, ak sa pri používaní partnerského programu Dr Hemp Me dopustíte podvodu alebo ak tento program akýmkoľvek spôsobom zneužijete. Ak sa takýto podvod alebo zneužitie zistí, spoločnosť Dr Hemp Me vám nezodpovedá za žiadne provízie za takýto podvodný predaj.

Táto zmluva začne platiť od momentu prijatia vašej žiadosti o partnerstvo a bude platiť, pokiaľ nebude vypovedaná podľa tejto zmluvy.

UKONČENIE ZMLUVY

Vy alebo my môžeme túto zmluvu kedykoľvek ukončiť, a to s uvedením dôvodu alebo bez neho, písomným oznámením druhej strane. Písomné oznámenie môže byť vo forme pošty, e-mailu alebo faxu. Okrem toho sa táto Zmluva ukončí okamžite po akomkoľvek porušení tejto Zmluvy z vašej strany.

ZMENA

Kedykoľvek môžeme podľa vlastného uváženia upraviť ktorúkoľvek z podmienok uvedených v tejto Zmluve. V prípade takejto udalosti vás budeme informovať e-mailom. Úpravy môžu okrem iného zahŕňať zmeny v platobných postupoch a pravidlách partnerského programu spoločnosti Dr. Hemp Me.
Ak je pre vás akákoľvek zmena neprijateľná, vašou jedinou možnosťou je ukončiť túto zmluvu. Vaša ďalšia účasť v partnerskom programe Dr. Hemp Me po zverejnení oznámenia o zmene alebo novej zmluvy na našej stránke bude znamenať váš súhlas so zmenami.

PARTNERSKÉ PROVÍZIE

1. Vyplatíme vám dohodnuté provízie z každého predaja, ktorý sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky drhempme.sk s použitím vášho partnerského odkazu.
2. Základom pre výpočet dohodnutých provízií sú príjmy z predaja Produktov, ktoré prichádzajú cez webovú stránku brianc141.sg-host.com s použitím vášho affiliate odkazu.
3. Maximálna zľava, ktorú môžete poskytnúť, je 10 %. Pre získanie kódu na zľavu vo výške 10 % sa obráťte na Dr. Hemp Me.
4. Majte na pamäti, že váš klient môže mať naraz len jeden zľavový kód. V prípade, že klient pomocou affiliate odkazu uplatní vami poskytnutý zľavový kód, táto zľava zníži počet dohodnutých provízií.
5. V prípade, že objednávka vášho klienta bude vrátená, upravíme splatné provízie v nasledujúcom mesiaci.

VEĽKOOBCHODNÉ OBJEDNÁVKY

Náš partnerský program sa nevzťahuje na veľkoobchodné nákupy. Z veľkoobchodných objednávok nevyplácame partnerskú províziu. Ako veľkoobchodník nemôžete dostávať provízie z vlastných objednávok prostredníctvom vlastného affiliate odkazu ani z veľkoobchodných objednávok od vás alebo iných veľkoobchodných účtov.

NIE SME SCHOPNÍ VRÁTIŤ SA SPÄŤ A UPRAVIŤ PROVÍZIE, PRETO SA UISTITE, ŽE VAŠI ODPORÚČANÍ POUŽÍVALI PRI OBJEDNÁVKE VÁŠ KÓD ALEBO ODKAZ.

PLATBY PROVÍZIÍ

Provízie vyplácame do 25. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac bankovým prevodom, nie však skôr, ako vaše provízie dosiahnu aspoň 20 EUR. Napríklad provízie prijaté od 1. apríla do 31. apríla sa vyplácajú 25. mája.

HARMONOGRAM PLATIEB

Pokiaľ sú vaše aktuálne zárobky z partnerskej spolupráce vyššie ako 20 USD, budú vám vyplácané každý mesiac. Ak ste od poslednej platby nezískali 20 USD, vyplatíme vám ich nasledujúci mesiac po prekročení tejto hranice.

VOĽBA PRÁVA; SÚDNA PRÁVOMOC A MIESTO KONANIA

Tieto zmluvné podmienky sa vykladajú v súlade so slovenskými zákonmi.

POSKYTNUTIE

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť tieto Podmienky ani previesť žiadne práva alebo delegovať žiadne povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, a to ani v celku, ani čiastočne.

Akékoľvek takéto údajné postúpenie alebo delegovanie z vašej strany bez príslušného predchádzajúceho písomného súhlasu bude neplatné a nebude mať žiadnu platnosť a účinnosť. Tieto Podmienky alebo akékoľvek práva vyplývajúce z týchto Podmienok môžeme postúpiť bez vášho súhlasu a bez predchádzajúceho upozornenia.

Scroll to Top